کدینگ کالا
کدینگ کالا فقط برای دارایی استان ها -980722 kalabaray daraee.rar
215.761 KB
کدینگ کالا فقط برای شرکت ها-980722 kalabaraysherkatha13980722.rar
215.5 KB
کدینگ کالا فقط برای دارایی استان ها -980708 AmvalDB.rar
215.615 KB
به روز رسانی استهلاک در برنامه برای دارایی استان ها Estelak.rar
2.64 MB
به روز رسانی استهلاک در برنامه اموال منقول برای دارایی استان ها 
کدینگ کالا همراه ضرایب استهلاک برای شرکتها-980403 AmvalDB.rar
204.095 KB

کدینگ کالا همراه ضرایب استهلاک برای شرکتها-980403
توجه : چنانچه عمر مفید یک دارایی در کدینگ مربوطه وجود نداشته باشد (با عدد صفر نشان داده شده است) عمر مفید از سرگروه آن کالا خوانده شود.

کدینگ کالا همراه ضرایب استهلاک برای دارایی استان-980307 kala baraye daraee.rar
215.855 KB

کدینگ کالا همراه ضرایب استهلاک برای دارایی استان-980307

نصب اموال منقول Setup- Manghoul.rar
31.95 MB

نصب اموال منقول

راهنماي استفاده از برنامه اموال منقول Help- Manghoul.exe
2.99 MB

راهنماي استفاده از برنامه اموال منقول

1
^