1398/4/30 يكشنبه

تجمیع و یکپارچگی سامانه‌های اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و ایجاد سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی‌های دولت

سامانه‌های مربوط به اداره کل اموال و اوراق بهادار تجمیع و تحت عنوان سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی‌های دولت پیاده‌سازی خواهد گردید.

با توجه به تغییر سیاست کلی اداره کل اموال و اوراق بهادار در خصوص تجمیع و یکپارچگی سامانه‌های موجود و پیاده‌سازی آنها در قالب سامانع جامع مدیریت اموال و دارایی‌‌های دولت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در پیگیری‌های آتی سامانه‌ها از مرکز فناوری و اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی ازز درخواست نصب و راه‌اندازی سامانه جامع خودروهای دولتی به صورت مجزا خودداری و مراتب فوق را مد نظر قرار دهند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^