اخبار

1398/5/19 شنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در خرداد ماه سال 1398 بیش از 169 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در خرداد ماه سال 1398 مبلغ 169.588.898.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

159.899.961.000 ریال سفته

6.731.810.000  ریال انواع بارنامه

2.957.127.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^