اخبار

1398/5/19 شنبه

اعلام قیمت جدید پايه لاشه خودروهای فرسوده دولتی از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.

از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، ارزش پایه خودروهای فرسوده دولتی تا پایان سال 1398 به ازاء هرکیلو 28000 ریال (معادل دوهزار و هشتصد تومان) تعیین گردید.

 بر اساس نامه شماره 6/71/2421 مورخ 8/5/1398 ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، ارزش پايه لاشه کلیه وسایل نقلیه فرسوده دولتی تا پايان سال 1398 به قیمت هر کیلوگرم 28000 ریال (معادل هزار و هشتصد تومان) تعیین گرديد. 

 

                                    دانلود دستورالعمل                                                                             


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^