اخبار

1398/6/10 يكشنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

درمرداد ماه سال 1398 تعداد 15.619.758 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 264.666.750.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در مرداد ماه سال 1398 تعداد 15.619.758 شماره انواع اوراق بهادار شامل 539.700 شماره انواع اوراق ثبتی، 8.660.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 810.000 قطعه تمبر دادگستری، 2.000.000 شماره سفته، 2.500.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 1.000.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری و 110.058 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 264.666.750.000ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^