اخبار

1398/7/21 يكشنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

درشهریور ماه سال 1398 تعداد 20.750.318 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 212.306.300.000ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در شهریور ماه سال 1398 تعداد 20.750.318 شماره انواع اوراق بهادار شامل 381.500 شماره انواع اوراق ثبتی، 10.615.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 3.640.000 قطعه تمبر دادگستری، 250.000 شماره سفته، 3.000.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 2.800.0000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری و 63.818 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 212.306.300.000ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^